Legionella

 Onderwerpen:
• Drinkwaterbesluit en Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater;
• Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties;
• Monstername en analyse legionellamonsters;
• Bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van BRL-K14010,  deel 1 of deel 2;
• BRL 6010-gecertificeerde bedrijven;
• Meldingsformulier fouten BRL 6010- gecertificeerde bedrijven;
• Ontwikkelingen legionellapreventie.


Drinkwaterbesluit en Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater
In hoofdstuk 4 (artikel 35 t/m 44) van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater zijn regels opgenomen met betrekking tot de preventie van legionella in drink- en warm tapwater.
De regels richten zich tot eigenaren van een aantal groepen collectieve drinkwaterinstallaties, voor zover zich daar aërosolvormende tappunten in bevinden, en tot eigenaren van wijkwarmtapwatervoorzieningen. Bij de eerste groep gaat het om (bepaalde categorieën van) de volgende groepen: 

  • ziekenhuizen;
  • zorginstellingen;
  • logiesverblijven (zoals hotels, pensions, bed & breakfasts);
  • asielzoekerscentra;
  • penitentiaire inrichtingen (gevangenissen);
  • badinrichtingen (zwembaden, sauna's);
  • kampeerterreinen;
  • jachthavens;
  • truckstops (douchevoorzieningen bij truckstops, wegrestaurants en benzinestations).  

Voor bepaalde categorieën ziekenhuizen worden alle tappunten als aërosolvormend beschouwd.
Alle installaties in bovengenoemde categorieën worden gezamenlijk ook wel "prioritaire installaties" genoemd.

Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties
De volgende verplichtingen gelden voor eigenaren van prioritaire installaties:
• opstellen risicoanalyse en, eventueel, beheersplan;
• zorgen dat het drinkwater aan de norm voldoet (<100 kve/liter);
• periodiek onderzoeken waterkwaliteit op vastgesteld aantal tappunten (nemen en analyseren van legionellamonsters overeenkomstig NEN-EN-ISO 11731);
• uitvoeren maatregelen en controles conform beheersplan;
• bijhouden logboek van uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken;
• bij risico’s/normoverschrijding de toezichthouder informeren en eventueel acties nemen;
• bij risico’s/normoverschrijding eventueel verbruikers informeren en adviseren.

Zie ook het Informatieblad "Legionella, uw zorg?!" van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); dat vindt u hier.
Onderdelen die in een legionella-risicoanalyse aan de orde moeten komen vindt u hier.

De regelhulp legionella van de Inspectie Leefomgeving en Transport vindt u hier

Monstername en analyse legionellamonsters
De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bepaalt in artikel 7, lid 1, dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN-EN-ISO 11731 of een gelijkwaardige methode.
In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn. In document RvA-T21 is hierover meer informatie te vinden (zie www.rva.nl).

Voor de analyse van legionellamonsters geaccrediteerde laboratoria kunt u vinden op de site van de Raad voor Accreditatie. Ga naar www.rva.nl. U ziet een zoekveld. Vul in: “legionella”, klik eronder aan: "Scopes" en laat zoeken. U krijgt een scherm met resultaten. Vink bij "Discipline" aan: “Testlaboratorium” en vink bij “Land” aan: “Nederland”. U krijgt dan de lijst met geaccrediteerde laboratoria te zien. 

Bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van BRL-K14010,  deel 1 of deel 2
Voor een overzicht van bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 1 (Fysische techniek, inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie) of Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 2 (Elektrochemische techniek: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie), klik op de volgende link: "Gecertificeerde bedrijven". U vindt hier de lijst met certificaathouders; erbij vermeld staat of het deel 1 of deel 2 betreft.

BRL 6010-gecertificeerde bedrijven
Wilt u als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verzekerd zijn van een deskundig advies over uw legionella-verplichtingen ? Kies dan voor een advies- of installatiebedrijf dat is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingswaterinstallaties" (BRL 6010).
Voor eigenaren van prioritaire installaties geldt, met ingang van de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit per 1 juli 2011, de wettelijke verplichting om de legionella-risicoanalyse uit te laten voeren door een dergelijk bedrijf; dat geldt ook voor het eventueel op basis van de risicoanalyse op te stellen beheersplan. Voor een overzicht van gecertificeerde bedrijven klik op de volgende link

Meldingsformulier fouten BRL 6010-gecertificeerde bedrijven
Met dit formulier kunnen eigenaren van zogenaamde prioritaire installaties bij Kiwa of Dekra melding maken van geconstateerde fouten in de Legionella-risicoanalyse en/of het Legionella-beheersplan, uitgevoerd c.q. opgesteld door een door Kiwa of Dekra op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Hier het formulier voor Kiwa en hier dat voor Dekra.

Ontwikkelingen legionellapreventie
Voor recente ontwikkelingen wordt verwezen naar de site van de rijksoverheid en die van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).