Drinkwaterwet en Drinkwaterbesluit

Per 1 juli 2011 zijn de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet.

Een aantal onderwerpen van uitvoeringstechnische aard is uitgewerkt in de volgende ministeriële regelingen:

  • Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening;
  • Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers; 
  • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater; 
  • Drinkwaterregeling.

De Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de regelingen hangen nauw met elkaar samen en hebben algemeen verbindende werking. Voor zover in deze regelgeving de toepassing van bepaalde documenten, zoals NEN-normen en Beoordelingsrichtlijnen, wordt voorgeschreven, hebben deze eveneens rechtskracht.

Op één onderwerp kunnen zowel bepalingen uit de wet, het besluit, de regelingen en de aangewezen documenten van toepassing zijn.

Bekijk of download de integrale teksten: