Beveiliging gevaarlijke toestellen

De beveiliging van zgn. gevaarlijke toestellen vormt een belangrijk onderdeel van de bescherming van het Nederlandse drinkwater. Die toestellen kunnen naar de aard van de erin voorkomende vloeistoffen een risico vormen voor het drinkwater in de installatie waarop ze zijn aangesloten. Voorkomende gevaarlijke toestellen worden daarom beoordeeld; de beoordeling is erop gericht het risico vast te stellen en een daarop gerichte beveiliging voor te schrijven. Bij de uitoefening van hun wettelijke controletaak controleren drinkwaterbedrijven vervolgens of de juiste beveiliging inderdaad aanwezig is.

Hieronder de volgende onderwerpen:

 1. Taken Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT)
 2. Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen
 3. Overzicht van Beoordelingsrapporten Gevaarlijke Toestellen
 4. Certificaten o.b.v. Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K14011
 5. Controle op juiste beveiliging aansluiting gevaarlijke toestellen
 6. Commentaar op de inhoud van overzichten en rapporten
   

1. Taken Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT)

De Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT) is een werkgroep die functioneert onder de Commissie Werkbladen van de Samenwerkende Drinkwaterbedrijven. De WBT heeft tot taak:
 • het actueel houden en desgewenst uitbreiden van het “Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen”;
 • het actueel houden van de Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen en het desgewenst opstellen van nieuwe beoordelingsrapporten;
 • het actueel houden van Waterwerkblad 3.8;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Commissie Werkbladen over onderwerpen aangaande beveiligen en beveiligingen wanneer deze aan de orde komen in de andere Waterwerkbladen.
Daarnaast functioneert de WBT ook als College van Deskundigen van 2 certificatieregelingen van Kiwa: aspectcertificatie voor Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten (BRL-K14011) van gevaarlijke toestellen en productcertificatie voor beveiligingstoestellen (BRL-K646, -K648, -K14030). Ook levert de WBT input voor commentaren van de Nederlandse schaduwcommissie op concept-Europese normen die zijn opgesteld door CEN/ TC 164/ WG 14. In de WBT zijn, naast drinkwaterbedrijven, ook producenten, installateurs en ondernemersorganisaties vertegenwoordigd. Een overzicht van relevante besluiten van de Werkgroep Beveiliging Toestellen vindt u www.infodwi.nl/documenten.

2. Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen
Op eigen initiatief of op verzoek beoordeelt de WBT nieuwe of aangepaste toestellen op hun risico voor de drinkwaterkwaliteit en stelt vast welke beveiliging(en) is/zijn voorgeschreven. Het overzicht van alle beoordeelde toestellen met hun voorgeschreven beveiliging(en) vindt u hier. Van veel van die beoordelingen heeft de WBT afzonderlijke beoordelingsrapporten opgesteld; die vindt u onder "Documenten".

3. Overzicht van Beoordelingsrapporten Gevaarlijke Toestellen
Van veel van de beoordelingen die de WBT heeft uitgevoerd zijn afzonderlijke beoordelingsrapporten opgesteld. In de rapporten is aangegeven hoe de WBT tot haar oordeel is gekomen. Het overzicht  van alle opgestelde Beoordelingsrapporten Gevaarlijke Toestellen vindt u onder "Documenten".

4. Certificaten o.b.v. Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K14011
Certificaten op basis van de Kiwa-Beoordelingsrichtlijn BRL-K14011 Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten ”gevaarlijke toestellen” vormen een belangrijk hulpmiddel bij de controle op de aanwezigheid van de juiste beveiliging van een gevaarlijk toestel.
De Beoordelingsrichtlijn (BRL) vormt namelijk de basis van de certificering van seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op drinkwater- en warmtapwaterinstallaties in Nederland. De BRL richt zich op de aantoonbaarheid dat een gevaarlijk toestel is voorzien van het juiste type en de juiste kwaliteit terugstroombeveiligingseenheid.
Seriematig vervaardigde gevaarlijke toestellen worden veelal al door leveranciers voorzien van terugstroombeveiligingseenheden. Deze terugstroombeveiligingseenheden zijn dikwijls in het toestel weggewerkt. Het is dan voor controleurs en installateurs niet eenvoudig vast te stellen welk type en welke kwaliteit beveiligingseenheid is aangebracht. Om drinkwaterbedrijven en leveranciers van gevaarlijke toestellen van dienst te zijn is door Kiwa in samenwerking met de drinkwaterbedrijven, installateurs en leveranciers van terugstroombeveiligingseenheden de certificering opgezet.
Deze certificering houdt het volgende in: Kiwa keurt het te certificeren toestel op het voldoen aan de beveiligingseisen die de WBT heeft vastgesteld en controleert vervolgens jaarlijks bij de leverancier dat de toestellen op de overeengekomen wijze met vereiste terugstroombeveiligingseenheid zijn uitgevoerd. De leverancier van een gecertificeerd toestel sluit daarvoor met Kiwa een certificatieovereenkomst af. Hij verplicht zich het toestel te voorzien van het veiligheidsmerk. Op het veiligheidscertificaat staat, per product, aangegeven welke beveiliging is toegepast en waar het veiligheidsmerk is aangebracht. Kiwa houdt een overzicht bij van de WTV-gecertificeerde toestellen; dat vindt u onder "Documenten". Het overzicht wordt periodiek geactualiseerd; de allerlaatste stand van zaken is steeds te vinden op www.kiwa.nl (hoe u dat vindt: zie pagina 2 van het overzicht).

5. Controle op juiste beveiliging gevaarlijke toestellen
In een notitie zijn de achtergronden van de controle op de juiste beveiliging van gevaarlijk toestellen beschreven. Ook wordt daarin aandacht besteed aan hoe te handelen als een gevaarlijk toestel niet of onterecht is voorzien van het veiligheidsmerk o.b.v. BRL-K14011 (zie punt 4). De notitie vindt u onder "Documenten".

6. Commentaar op documenten

Commentaar op bovenstaande documenten kan gericht worden aan:
Secretaris Werkgroep Beveiliging Toestellen,
p/a Kiwa Nederland B.V.,
de heer Grabel van der Burg
Postbus 70,
2280 AB RIJSWIJK
tel.: 088 – 9984400
Mob.: 06-13218897
email: grabel.van.der.burg@kiwa.nl