Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011

De drinkwaterbedrijven in Nederland hanteren ieder hun eigen aansluitvoorwaarden. Die aansluitvoorwaarden zijn te vinden op de sites van de diverse drinkwaterbedrijven; de diverse sites vindt u hier. Vaak zijn deze aansluitvoorwaarden een afgeleide van het Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater dat de drinkwaterbedrijven in Vewin-verband hebben opgesteld.
De volgende tekst staat in het voorwoord van het Model Aansluitvoorwaarden 2011: "De vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet heeft gevolgen voor de terminologie van de aansluitvoorwaarden. Het verzamelbegrip leidingwater is in de Drinkwaterwet komen te vervallen en vervangen door enkele benoeming van de afzonderlijke producten drinkwater, warm tapwater en huishoudwater. Het thans voorliggende model is hierop aangepast, evenals op een aantal andere actualiseringen in terminologie. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het model uit 2004 te evalueren. Alle bepalingen, en in het bijzonder die ten aanzien van het beheer van installaties waaraan in het model van 2004 voor het eerst eisen werden gesteld, zijn tegen het licht gehouden. Uiteindelijk heeft dit tot een zeer beperkte, vooral redactionele, aanpassing geleid. Net als in het model van 2004 komt het begrip (erkende of gecertificeerde) installateur niet meer voor in het model. De verplichtingen ten aanzien van de aanleg en de instandhouding van de installatie liggen namelijk niet bij degene die de werkzaamheden verricht, maar bij degene aan wie de installatie toebehoort. Wel kan het bedrijf bij aangifte van waterinstallaties de naam van degene die de werkzaamheden verricht vragen, maar dat is vooral uit praktische overwegingen. Ook de bepaling dat de installateur over voldoende vakbekwaamheid en outillage moet beschikken, is in deze voorwaarden komen te vervallen. Aangezien de aanleg en het beheer van de installatie vanzelfsprekend op een deskundige wijze dienen te geschieden, verdient het dringend aanbeveling om voor deze werkzaamheden een gecertificeerd installateur (KOMO-Instal) in te schakelen of een installateur die is erkend ingevolge de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs.."

Download hier het hele "Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011".