Algemene voorwaarden Drinkwater 2012

De drinkwaterbedrijven in Nederland hanteren ieder hun eigen algemene voorwaarden. Die algemene voorwaarden zijn te vinden op de sites van de diverse drinkwaterbedrijven; de diverse sites vindt u hier. Vaak zijn deze algemene voorwaarden een afgeleide van het Model Algemene Voorwaarden Drinkwater dat de drinkwaterbedrijven in Vewin-verband hebben opgesteld.
In dit verband is van belang is artikel 5 van het Model. De tekst van het Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012  luidt als volgt:

Artikel 5 - De drinkwaterinstallatie

  1. De drinkwaterinstallatie moet voldoen aan het bepaalde in of krachtens de aansluitvoorwaarden van het bedrijf.
  2. Watertechnische werkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie dienen te worden uitgevoerd door personen die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikken, één en ander met inachtneming van de aansluitvoorwaarden van het bedrijf.
  3. De verbruiker of, bij het ontbreken daarvan, de aanvrager, draagt er zorg voor dat de drinkwaterinstallatie goed wordt onderhouden. Op een daartoe strekkend verzoek van het bedrijf is hij verplicht alle verlangde gegevens betreffende de drinkwaterinstallatie aan het bedrijf te verstrekken.
  4. Het bedrijf is bevoegd zo vaak het dit nodig oordeelt een drinkwaterinstallatie te onderzoeken. Indien een drinkwaterinstallatie naar het gemotiveerde oordeel van het bedrijf niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de aansluitvoorwaarden van het bedrijf, is de aanvrager of de verbruiker verplicht gebreken voor zijn rekening - en zo nodig onmiddellijk - te laten herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van het bedrijf op te volgen.
  5. Indien in een perceel dat wordt of is aangesloten behalve de drinkwaterinstallatie nog een installatie voor watervoorziening aanwezig is of wordt aangelegd, zijn zowel de aanvrager als de verbruiker verplicht het bedrijf hiervan direct op de hoogte te brengen en alle verlangde gegevens betreffende die installatie aan het bedrijf te verstrekken. Tussen de drinkwaterinstallatie en een zodanige installatie mag geen verbinding bestaan.

 

Download hier het hele “Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012”.