Eigenaren/ exploitanten

Bent u eigenaar en/of exploitant van een drinkwaterinstallatie? Dan bent u (mede)verantwoordelijk voor een goed(e) aanleg en beheer van de drinkwaterinstallatie. Uw installatie of de installatie die u exploiteert staat in contact met het openbare distributienet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten, kunt u ongewild het distributienet verontreinigen. Verder maken mogelijk derden (medewerkers, klanten etc.) gebruik van uw installatie en tekortkomingen in aanleg of beheer kunnen hun gezondheid, maar ook die van uzelf  in gevaar brengen.

Om de gezondheid te beschermen moet u aan bepaalde regels voldoen. Deze zijn neergelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit (deze kunt u vinden op deze site). Ook hanteert uw drinkwaterbedrijf voorwaarden voor de aanleg en het beheer van uw installatie. Die "Algemene voorwaarden" (ook wel leveringsvoorwaarden genoemd) en "Aansluitvoorwaarden" zijn op te vragen bij uw drinkwaterbedrijf; Vewin-modellen van beide sets voorwaarden vindt u hieronder:

Technische eisen die aan inrichting en onderhoud van de installatie worden gesteld zijn opgenomen in de norm NEN 1006. Deze is uitgewerkt in de Waterwerkbladen.

Het toezicht op naleving van deze regels wordt verzorgd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De drinkwaterbedrijven hebben hierbij een uitvoerende, controlerende taak. Het doel van deze controles is een veilige drinkwaterinstallatie en het minimaliseren van kans op verontreinigingen. Door de mogelijke risico's in beeld te brengen en te beoordelen kunnen de verantwoordelijke instanties gerichte actie ondernemen om deze risico’s te vermijden of te beheersen. Een goede voorbereiding van deze controles scheelt u veel tijd; het inventarisatieformulier 'Controlelijst beheer leidingwaterinstallatie' onderaan deze pagina is daarbij een goed hulpmiddel.

De frequentie waarmee het drinkwaterbedrijf uw installatie controleert, is afhankelijk van het risico dat uw installatie mogelijk vormt voor gebruikers en het drinkwaternet.
Uiteraard is het zaak dat u als eigenaar of exploitant uw verplichtingen t.a.v. uw installatie nakomt: dat scheelt u tijd en kosten voor eventuele hercontroles en reparatiemaatregelen en voorkomt dat ILT handhavend gaat optreden. Hieronder staan de verplichtingen opgesomd, gesplitst naar:
 

 • Algemene verplichtingen;
 • Opstellen meetprogramma;
 • Uitvoeren beheermaatregelen.
 

Algemene verplichtingen

De eigenaar/exploitant:

 • heeft een zorgplicht (zie Drinkwaterwet art. 26, 30 en 31) voor de installatie: er moet goed drinkwater uit komen;
 • heeft de plicht om verontreiniging van het openbare drinkwaternet vanuit de installatie te voorkomen (zie Drinkwaterwet art. 26, 30 en 31);
 • moet voldoen aan de voorwaarden voor aansluiting en levering van het drinkwaterbedrijf;
 • moet zorgen dat de installatie en het beheer voldoen aan de eisen in NEN 1006 en de Waterwerkbladen.

   

Opstellen meetprogramma

De eigenaar/exploitant moet een meetprogramma opstellen en (laten) uitvoeren bij:

 • eigen winningen;
 • behandeling van water - zoals ontharding of toepassing van een alternatieve techniek voor legionellapreventie;
 • grote installaties: waarmee gemiddeld over een kalenderjaar meer dan 100 m3 drinkwater en/of 10 m3 warm tapwater per dag geleverd wordt.

   

Uitvoering beheermaatregelen

De eigenaar/exploitant moet de installatie goed beheren. De beheersverplichting hangt af van de aard van de installatie. In Waterwerkblad 1.4 G, art. 17,  kunt u vinden welk beheer in specifieke situaties wordt verwacht. Het beheer is onderverdeeld in 4 beheerpakketten: A t/m D. Combinaties van beheerpakketten kunnen voorkomen. Het gaat om de volgende beheersmaatregelen:

 • Periodieke controle of de juiste toestelbeveiligingen zijn aangebracht en ook goed werken (A);
 • Controle op voldoende doorstroming/verversing van essentiële leidingdelen (A);
 • Uitvoeren van beheersmaatregelen uit het beheersplan legionellapreventie (C);
 • Uitvoeren van verplichte meetprogramma’s (ook op drinkwaterreservoirs) (D);
 • Het beschikbaar hebben en actueel houden van installatie tekeningen en of schema’s (A);
 • Bijhouden van een overzicht met toestellen en hun beveiligingen (A);
 • Bijhouden van het logboek (A*);
 • Bijhouden van controlelijsten (A).

* Het aantoonbaar maken dat de toestelbeveiligingen zijn gecontroleerd en goed werken, kan door middel van het bijhouden van een (eenvoudig) logboek of middels een gelijkwaardig registratiesysteem.

Relevante documenten uit het Waterwerkblad 1.4 G zijn de volgende modellen:

De volgende documenten zijn ook voor u van belang:

www.wetten.overheid.nl/drinkwaterwet

www.wetten.overheid.nl/drinkwaterbesluit 

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening

Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Drinkwaterregeling