Controle

De drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke taak om alle installaties, die zijn aangesloten op hun openbare distributienet, te controleren op gevaar voor verontreiniging van leidingnet van zijn bedrijf (Drinkwaterwet, art. 24, lid 1). Daarnaast hebben ze de taak om collectieve installaties te controleren op gevaar voor verontreiniging van het drinkwater dat ermee aan consumenten of ander afnemers ter beschikking wordt gesteld (Drinkwaterwet, art. 24, lid 2).
Het drinkwaterbedrijf kan, al dan niet aangekondigd, bij u langskomen om de controle uit te voeren. U bent verplicht om het drinkwaterbedrijf toe te laten en om mee te werken aan de controle (Drinkwaterwet, art. 24, lid 4).
Hoe vaak het drinkwaterbedrijf controles bij u uitvoert, is afhankelijk van de risiscoklasse waarin het drinkwaterbedrijf uw installatie heeft ingedeeld. Die indeling vindt plaats met behulp van het document "Richtlijn voor de indeling in risicoklassen van drinkwaterinstallaties die aangesloten zijn op het drinkwaternet"; dat document vindt u hier.

Als bij de controle blijkt dat u niet aan de voorschriften voldoet, zal het drinkwaterbedrijf u enige tijd geven om dit alsnog te doen. Het drinkwaterbedrijf komt dan na de gestelde termijn langs voor een hercontrole. Voldoet u dan nog steeds niet aan de voorschriften, dan kan het drinkwaterbedrijf de kosten van de hercontrole bij u in rekening brengen en een tweede hercontrole uitvoeren. Ook de kosten hiervan, en van eventueel volgende hercontroles, kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Wanneer er sprake is van een (sterk) verhoogd risico van verontreiniging van het drinkwater en daarmee voor de gezondheid zal het drinkwaterbedrijf de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inschakelen. Dit gebeurt ook wanneer u ook na de tweede hercontrole nog steeds niet aan de verplichtingen voldoet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal in dat geval de wet handhaven en, indien nodig, sancties opleggen. Het drinkwaterbedrijf informeert u na iedere (her)controle of er onregelmatigheden zijn aangetroffen.

Terug naar de pagina Eigenaren/exploitanten