Legionella

 Onderwerpen:
• Drinkwaterbesluit en Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater
• Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties
• Monstername en analyse legionellamonsters
• BRL 6010-gecertificeerde bedrijven
• Ontwikkelingen legionellapreventie
• Formulier Melden Tekortkomingen
• Inspectiestandpunten Legionellapreventie

Drinkwaterbesluit
In hoofdstuk 4 (artikel 35 t/m 44) van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater zijn regels opgenomen met betrekking tot de preventie van legionella in drink- en warm tapwater.
De regels richten zich tot eigenaren een aantal groepen collectieve drinkwaterinstallaties, voor zover zich daar aërosolvormende tappunten in bevinden, en tot eigenaren van wijkwarmtapwatervoorzieningen. Bij de eerste groep gaat het om (bepaalde categorieën van) de volgende groepen: 

  • ziekenhuizen
  • zorginstellingen
  • verblijfaccommodaties
  • asielzoekerscentra
  • penitentiaire inrichtingen
  • badinrichtingen
  • kampeerterreinen
  • jachthavens
  • truckstops.  

Voor bepaalde categorieën ziekenhuizen worden alle tappunten als aërosolvormend beschouwd.
Alle installaties in bovengenoemde categorieën worden gezamenlijk ook wel "prioritaire installaties" genoemd.

 Verplichtingen eigenaren prioritaire installaties
De volgende verplichtingen gelden voor eigenaren van prioritiare installaties:
• opstellen risicoanalyse en beheersplan
• zorgen dat het drinkwater aan de norm voldoet (<100 kve/liter)
• periodiek onderzoeken waterkwaliteit op vastgesteld aantal tappunten (nemen en analyseren van legionellamonsters overeenkomstig NEN 6265)
• uitvoeren maatregelen en controles conform beheersplan
• bijhouden logboek van uitgevoerde maatregelen, controles en onderzoeken
• bij risico’s/normoverschrijding de toezichthouder informeren en eventueel acties nemen
• bij risico’s/normoverschrijding eventueel verbruikers informeren en adviseren.

Zie ook het Informatieblad "Legionella, uw zorg?!" van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); dat vindt u hier.
Onderdelen die in een legionella-risicoanalyse aan de orde moeten komen vindt u hier.

Monstername en analyse legionellamonsters
De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bepaalt in artikel 7, lid 1, dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.
In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn. In document RvA-T21 is hierover meer informatie te vinden (zie www.rva.nl).

Voor de analyse van legionellamonsters geaccrediteerde laboratoria kunt u vinden op de site van de Raad voor Accreditatie. Ga naar www.rva.nl/search. U krijgt een zoekscherm. Kies bij “Soort instelling” voor: “L- Testlaboratorium”, kies  bij “Land instelling” voor: “Nederland” en vul bij “Zoeken in de inhoud van scopes” in: “legionella” en klik vervolgens onderaan op “Zoek in instellingen”. U krijgt dan de lijst met geaccrediteerde laboratoria te zien. 

BRL 6010-gecertificeerde bedrijven
Wilt u als eigenaar van een collectieve leidingswaterinstallatie verzekerd zijn van een deskundig advies over uw legionella-verplichtingen ? Kies dan voor een advies- of installatiebedrijf dat is gecertificeerd op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingswaterinstallaties"(BRL 6010).
Voor eigenaren van prioritaire installaties geldt, met ingang van de inwerkingtreding van het Drinkwaterbesluit per 1 juli 2011, de wettelijke verplichting om de legionella-risicoanalyse uit te laten voeren door een dergelijk bedrijf; dat geldt ook voor het eventueel op basis van de risicoanalyse op te stellen beheersplan. Voor een overzicht van gecertificeerde bedrijven klik op de volgende link, klik vervolgens helemaal rechts op "certificaathouder zoeken", vink in het volgende scherm het cirkeltjes voor "Advisering legionellapreventie (BRL 6010)" aan en klik onderaan op "zoek".   

Bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van BRL-K14010,  deel 1 of deel 2
Voor een overzicht van bedrijven die zijn gecertificeerd op basis van de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 1 (Fysische techniek, inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie) of Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14010/01, deel 2 (Elektrochemische techniek: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie):
Klik op de link "Gecertificeerde bedrijven" en vul in het vervolgscherm achter "Norm/BRL"in: 14010 en klik vervolgens rechts in dat scherm op "zoeken".

Ontwikkelingen legionellapreventie
Voor recente ontwikkelingen wordt verwezen naar de site van de rijksoverheid en die van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Formulier Melden Tekortkomingen
Met dit formulier kunt controleurs van drinkwaterbedrijven bij Kiwa melding maken van door hen geconstateerde tekortkomingen in de Legionella-risicoanalyse en het Legionella-beheersplan, uitgevoerd c.q. opgesteld door een door Kiwa op basis van BRL 6010 gecertificeerd adviesbedrijf.